Kauza AZOS

Vážení spoluobčané, kauza AZOS byla za doby mého působení na radnici jedním z nejpalčivějších problémů a jejímu řešení byla věnována maximální pozornost.

Neuběhl týden, kdy bych nebyl ve spojení s členy spolku Permanent, neuběhl měsíc, kdy bych neučinil krok směřující k tomu, aby firma přestala Nymburáky obtěžovat svým zápachem a ukončila svůj provoz.

Sami se níže můžete přesvědčit o některých krocích, které jsme v této záležitosti podnikl. Zjistíte mimo jiné, že město podalo 12.06.2015 žalobu, ve které se dožadovalo zastavení provozu zinkovny a vydání předběžného opatření. Soud v jednom z bodů obžaloby vyzval k jednání stavební úřad v Nymburce. Ten byl po čase prohlášen za podjatý a musel tak celou záležitost předat k řešení do Kolína. Odtud vše (ze stejného důvodu) putovalo do Mladé Boleslavi. Až tento stavební odbor začal konat a v květnu letošního roku zakázal firmě AZOS (nyní APP) provoz dvou ze tří linek. Zápach ustal a nejen obyvatelé Zálabí si tak po 4letech mohli na chvíli oddechnout.

Jsem tomu velmi rád a těší mne, že jsem mohl být ten, kdo ve spolupráci s právníky žalobu připravoval. Protože právě ona byla prvním krokem na cestě ke zlepšení.

Váš Tomáš Mach

 

Kroky podniknuté ve věci problematiky AZOS CZ, s.r.o.: 

5.12.2014 – na mé pozvání přijeli do Nymburka zástupci Státního zdravotního ústavu Praha a jednali s obyvateli Zálabí, zastoupenými spolkem Permanent .

12.2.2015 – byli občané Nymburka  právě na základě doporučení ústavu, vyzváni k pomoci s monitoringem zápachu prostřednictvím vyplňování dotazníků. Mimo jiné jsme začali  konzultovat i  s odborníky z Vysoké školy chemicko- technologické.

1.3.2015 – jsme objednali u  SZÚ  vyhodnocení vlivu možného znečištění ovzduší na zdraví obyvatel  a už za měsíc nám z ústavu přišla odpověď, že nemá dostatek podkladů ke zpracování tohoto posudku.

11.3.2015 – byl zaslán podnět ke  Krajskému úřadu Středočeského kraje  ke změně integrovaného povolení provozu společnosti AZOS. Šlo o žádost o stanovení účinnosti katalytické dopalovací jednotky a stanovení fugitivních emisí z provozu.

30.3.2015 – jsme o spolupráci požádali doc. Ing. Františka Skácela, CSc., předního odborníka na problematiku ochrany ovzduší a technologických postupů.

9.4.2015 – jsem se osobně  sešel ve firmě AZOS s předními odborníky na problematiku ochrany ovzduší a zástupci dodavatelských firem; výsledek místního šetření – podezření na únik fugitivních emisí a řízených emisí byl předán k posouzení pracovní skupině.

13.4.2015 – podáno stanovisko k věci „Obtěžování zápachem z provozu společnosti AZOS CZ, s.r.o., v Nymburce“ veřejnému ochránci práv.  

15.4.2015 –ke svému prvnímu jednání se schází Pracovní skupina k problematice AZOS, kterou jsem pod záštitou KÚSK ustavil.  Výstupem bylo zadání objednávky měření emisí, které provede SZÚ. Zároveň bylo Veřejnému ochránci práv podáno stanovisko k věci 16.11.2015 – na základě výsledku měření firmy ODOUR, s.r.o. zaslán podnět KÚSK ke stanovení emisních limitů na pachové látky a k přezkumu integrovaného povolení. Následně starosta Nymburka požádal na doporučení rady města Krajský úřad Středočeského kraje  o stanovení emisních limitů na pachové látky v integrovaném povolení a o přezkum závazných podmínek integrovaného povolení provozu společnosti AZOS CZ, s. r. o.  Z krajského odboru životního prostředí obdržel sdělení s vysvětlením, proč mu není možné vyhovět.

 „Obtěžování zápachem z provozu společnosti AZOS CZ, s.r.o., v Nymburce.“

13.5.2015 – starosta Nymburka svolal mimořádné zasedání Rady města Nymburk, která přijala usnesení, v němž vyzývá Krajský úřad Stč. kraje, aby neprodleně zastavil výrobu firmy AZOS CZ z důvodu rozporu neplnění podmínek stanových integrovaným povolením, dále vyzývá Krajský úřad Stč. kraje ke zrušení integrovaného povolení z důvodu neplnění podmínek IPPC, pověřuje starostu Ing. Tomáše Macha, aby v této věci neprodleně jednal s právní kanceláří Sedlatý&Malovec o podání podnětu k soudnímu řízení na základě nezákonného provozování činnosti firmy AZOS a dalších možnostech postupu. 

27.5.2015 – jednalo  mimořádné zastupitelstvo, svolané  pouze k problematice AZOS.

Zastupitelstvo na závěr přijalo usnesení, v němž: vyzývá firmu AZOS CZ s.r.o, aby neprodleně a bez zbytečného odkladu zastavila výrobu z důvodu neoprávněného provozu – výroby, dále vyzývá   Krajský úřad Středočeského kraje ke zrušení integrovaného povolení z důvodu neplnění podmínek IPPC; dává  podnět místně příslušnému živnostenskému úřadu k pozastavení provozování živnosti firmy AZOS dle §58 odst. 4 živnostenského zákona v provozovně Pražská čp. 2589, Nymburk. Dále se město zavazuje  k úhradě doložených finančních nákladů spolku Permanent na konzultace s právním zástupcem do výše 15000 Kč, který dosud spolek v jejich jednání zastupoval. Tím totiž zastupoval i občany tohoto města.  Zastupitelstvo také dává podnět České Inspekci životního prostředí pro porušení integrovaného povolení z důvodu obtěžujícího zápachu a emisí, včetně fugitivních, způsobujících zdravotní potíže občanů města. 

12.6.2015 – město Nymburk podalo žalobu na společnost AZOS CZ, s.r.o. k Okresnímu soudu v Nymburce o povinnosti zdržet se provozu na adrese Pražská 871, Nymburk s návrhem na vydání předběžného opatření. 

3.7.2015 – jsem opět svolal schůzku pracovní skupiny a za měsíc jsme krajskému úřadu zaslali podnět k prošetření, zda AZOS plní podmínky, které jí stanovuje integrované povolení.

4.8.2015 – zaslán podnět KÚSK k prošetření, zda firma AZOS CZ, s.r.o. plní podmínky, které jí stanovuje integrované povolení. 

5.8.2015 – byl vyhlášen jednotný postup pro hlášení zápachu na Zálabí; občanům je 24 hodin denně k dispozici Městská policie, která hlášení přijímá a prověřuje.

2.9.2015 – zaslán otevřený dopis ministru životního prostředí Mgr. Richardu Brabcovi a předsedovi představenstva Škoda auto s upozorněním na kritickou situaci v Nymburce a s žádostí o součinnost.

2.11.2015 – jsme objednali měření imisí dynamickou olfaktometrií podle  státních norem, u společnosti ODOUR, s.r.o. a na základě výsledku měření byl zaslán podnět KÚSK ke stanovení emisních limitů na pachové látky a k přezkumu integrovaného povolení.

25.11.2015 – Jsme objednali také i  měření emisí pachových látek .Spolupráci však firma  AZOS odmítla.

30.11.2015 – starosta Nymburka zaslal dopis řediteli KÚSK a vedoucímu odboru životního prostředí a zemědělství KÚSK o pozastavení výroby společnosti AZOS CZ, s.r.o. na základě porušení integrovaného povolení. 

7. a 8.12.2015 – na základě závěrů Pracovní skupiny při KÚSK proběhlo měření ve firmě AZOS  Státním zdravotním ústavem Praha a ČIŽP.  Všechny stížnosti a podněty občanů  průběžně postupuje Odbor životního prostředí České inspekci životního prostředí.

Ostatní: odbor ŽP MěÚ Nymburk pravidelně postupuje stížnosti a podněty občanů ve věci AZOS CZ, s.r.o., České inspekci životního prostředí.  Celková finanční podpora spolku Permanent ze strany města činí více než 40 tisíc korun za rok 2015.

 

Začátkem května 2016 jsem objednal u Centra zdraví a životního prostředí Státního zdravotního ústavu v Praze zpracování posudku o vlivu provozu společnosti AZOS  na zdraví obyvatel města Nymburka. Tento posudek obdrželo město Nymburk 1.8.2016, a právní zástupce města jej vyhodnotil jako jeden z podkladů pro soudní jednání.  

10.5. 2016 začalo soudní jednání, kdy město Nymburk žalovalo firmu AZOS CZ, s.r.o. kvůli zápachu a nezákonné výrobě. Řízení bylo po několikahodinovém jednání odročeno na neurčito.

V prvním pololetí roku 2016 byla Krajským úřadem vydána společnosti AZOS změna integrovaného povolení pro zařízení "Provoz povrchových úprav v průmyslové zóně města Nymburk". Proti tomuto rozhodnutí se odvolal Spolek občanů Permanent. Město Nymburk zaslalo Krajskému úřadu své vyjádření, v němž odvolání  Permanentu  plně podporuje.

V létě 2016 nás požádal Krajský úřad, abychom se vyjádřili k záměru společnosti AZOS  instalovat nový lakovacího uzel u linky KTL, který by měl být používán pouze v případě poruchy základního lakovacího uzlu. Rada města Nymburka věc projednala na svém zasedání  31.8.2016 a schválila zaslání vyjádření v následujícím znění. Cituji stručně: 

Město Nymburk prioritně trvá na odstranění příčiny zápachu šířícího se z provozu společnosti AZOS CZ s.r.o.

Navrhovaná 5. změna integrovaného povolení dle předložené dokumentace není cílena na odstranění negativních důsledků provozu na okolí a není v zájmu obyvatel města.

Město Nymburk je toho názoru, že „Provoz povrchových úprav v průmyslové zóně města Nymburk“ je v provozu bez patřičných povolení a každá další změna, která neodstraňuje příčiny potíží má negativní dopad na obyvatele města. Potíže obyvatel vyvolané  nadále trvají a nelepší se ani  přes dosud realizované změny integrovaného povolení.

 Město Nymburk  důrazně upozorňuje, že v případě schválení  instalace náhradního lakovacího uzlu, není ze strany AZOS  vyloučena budoucí žádost o umožnění provozu obou linek současně, přičemž tato změna může být Krajským úřadem vyhodnocena jako nepodstatná.

       5) Ve věci podané žaloby města Nymburk na společnost  AZOS CZ, s. r. o. kvůli zápachu a nezákonné výrobě - AZOS CZ, s. r. o. navrhl delegaci probíhajícího soudního řízení jinému než místně příslušnému soudu.

 

Pokud by ještě někdo pochyboval o mé angažovanosti v tomto problému, rád dodám další informace.

 

20. června 2017 – část žaloby předána okresním soudem k řešení stavebnímu úřadu

https://praha.idnes.cz/nymburk-zapach-azos-soud-0x7-/praha-zpravy.aspx?c=A170620_130727_praha-zpravy_rsr

 

 

Copyright © 2019 Nymburk s klidem